返回

资料详情(天天资源网)

天天资源网 / 中小学试题 / 中学语文试题 / 初三下册语文试题 / 期中试题 / 部编人教版语文九年级下册期中测试题(含答案)

还剩 3 页未读,点击继续阅读

继续阅读

点击预览全文

点击下载高清阅读全文,WORD格式文档可编辑

收藏
立即下载
有任何问题请联系天天官方客服QQ:403074932

资料简介

部编人教版九年语文下册期中测试题 一、积累·运用(34 分) 1.下面句子中有两个错别字,请改正后用正楷字将整个句子抄写在米字格中。(2 分) 发倔北京文化内涵,章显华夏多彩文明。 2. 下列词语中加点字注音全对的一项是( )(2 分) A. 风骚(sāo) 凝望(níng) 佝偻(gōu) 亵渎(dú) B. 惊骇(hài) 游弋(yì) 劫掠(nǜe) 筵席(yán) C. 恣雎(zì) 嗤笑(cī) 栈桥(jiàn) 箴言(zhēn) D. 停滞(chì) 豢养(huàn) 绾发(wǎn) 汲取(xí) 3.下列词语书写没有错误的一项是( )(2 分) A.制裁 遵循 眼花缭乱 根深缔固 B.脏物 濡养 李代桃僵 相得益彰 C.赞誉 秘诀 鸠占鹊巢 断章取义 D.绸缎 冠冕 前扑后继 自惭形秽 4.下列加点词语运用有误的一项是 ( )(2 分) A.朱自清先生宁愿饿死也不吃美国人的救济粮,这种不受嗟来之食的民族精神,值得我们 永远铭记。 B.投票的结果一出来,众人都傻眼了,面面厮觑,就连当事人杨林也没预料到会是这个结 果。 C.他的作文写得很风骚,特别是在遣词造句方面堪称一绝。 D.家教家风如种子破土,不可见却有千钧之力。 5.下列语法知识判断正确的一项是 ( )(2 分) A. “国家宝藏 维权事件 扫黑除恶 黑洞照片”这四个短语都是偏正结构。 B.一切优雅风度的基础其实是一种关照态度。这句话的谓语部分是“是”。 C. 所以,在布置我们的精神空间时,给爱留下足够的容量。这句话中“布置”一词是名词。 D. 学问的基础是事实和证据。这句话的主干是“基础是证据”。 6.下列句子没有语病的一项是( )(2 分) A.学习有三忌:一忌上课不可溜号,二忌课后不能复习,三忌不能学以致用。 B.通过观看电影《银河补习班》,使我对于学习有了新的认识。 C.我们的报刊、电视、网络和宣传媒体在规范使用汉字方面更有责任做好表率。 D.孙悟空是一个既聪明机智又坚强勇敢的人。 7.下列关于名著的表述,不正确的一项是(  )(2 分) A.冰心一生信奉“爱的哲学”,《繁星》、《春水》是在印度诗人泰戈尔《飞鸟集》的影 响下写成的,集中表现了“母爱、童真、自然”三大主题。 B.《水浒传》中,武松血刃潘金莲,斗杀西门庆,大闹野猪林,血溅鸳鸯楼,是英雄好汉 中最富有血性和传奇色彩的人物。 C.《格列佛游记》中的大人国国王是一位博学、理智、仁慈、治国能力很强的开明国君。 D.《西游记》是我国经典小说之一,是最成功的带有童话神话色彩的文学巨著。 8. 默写填空(10 分,每空 1 分) (1)____________,八年风味独思浙。秋瑾《满江红.小住京华》 (2)____________,衡阳雁去无留意。(《渔家傲.秋思》) (3)____________,直挂云帆济沧海。(李白《行路难》) (4)____________ ,赢得生前身后名。(《破阵子.为陈同甫赋壮词以寄之》)(5)人生自古谁无死?____________。(文天样《过零丁洋》) (6)苟全性命于乱世,____________。(诸葛亮《出师表》) (7)诗中蕴含哲理,表明新事物必将取代旧事物的诗句是:____________, ____________。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》) (8)写送别时依依不舍的心情的诗句是____________,____________。(岑参《白雪歌送 武判官归京》) 二、口语交际与综合探究(本题 3 个小题,共 8 分) 近视是中学生绕不开的话题,为此,初三·2 班将开展“未来之光——护眼行动”的主 题活动,请你完成以下任务。 9.围绕本次活动主题,我们准备对初三部分学生进行问卷调查,请你为问卷设计两个问题。 (1)问题一:____________________________________________(2 分) (2)问题二:____________________________________________(2 分) 10.班主任王老师对李明同学说:“我们班想举办一次‘爱眼护眼知识讲座’,听说你的邻居 李叔叔是眼科专家,我想邀请他后天下午两点半到班上来做这次讲座,你问问他能来吗?” 第二天,李明应该怎样向李叔叔转述王老师的话?(2 分) 11.听了眼科专家李叔叔的讲座之后,你一定认识到了爱眼护眼的重要性,请你为“爱眼护 眼”拟一则宣传语。(2 分) 三.阅读理解及分析,回答 12---27 题. (共 36 分) (一) [甲]鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所 欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者, 故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生, 则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也!由是则生而 有不用也;由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者 由是心也,人皆有之,贤者勿丧耳。[乙]天祥至潮阳,见弘范①,左右命之拜,不拜。弘范遂以客礼见之,与俱入厓山,使为 书招张世杰。天祥曰:“吾不能扞②父母,乃教人叛父母,可乎?”索之固,乃书所过零丁 洋诗与之。其沫有云:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”弘范笑而置之。厓山破,军 中置酒大会。弘范曰:“国亡,丞相忠孝尽矣,能改心以事宋者事皇上,将不失为宰相也。 ”天祥泫然③出涕,曰:“国亡不能捄④,为人臣者死有余罪,况敢逃其死而二其心乎!” (节选自《宋史·文天祥传》) 【注】①弘范:元军元帅。②扞(hàn):保卫。③泫(xuàn)然:水滴下的样子。④捄: 同“救” 12.解释下列加点的词在文中的意思。(2 分) ( 1 ) 故 患 有 所 不 避 也 避 : ( 2 ) 天 祥 泫 然 出 涕 涕 : 13.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(2 分) (1)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 译 文 : (2)弘范遂以客礼见之。 译 文 : 14.对选文(一)内容的理解、分析、概括有误的一项是( )(2 分) A.《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政 治主张、哲学主张及个人修养。《鱼我所欲也》从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了 孟子的主张:人性是恶的。 B.本文开篇运用比喻论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义” 为重,必要时要“舍生而取义”,同时批判了那些见利忘义的人。 C.“非独贤者有是心也”的“是心”指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之 心等这些善心。 D.面对生死抉择的时候,那些“舍生取义”者的表现是“所欲有甚于生者,故不 为苟得”“所恶有甚于死者,故患有所不辟”。 15.请从乙文中分别找出最能体现文天祥“富贵不能淫”“威武不能屈”的句子。(2 分) 答 : ① 富 贵 不 能 淫 : ② 威 武 不 能 屈 : 16.乙文中,文天祥的所作所为印证了甲文中的哪句话?(1 分) 17.写出一个除文天祥外你所知道的舍生取义的历史人物以及他的名言。 (2 分) (二)阅读下面文章,回答 16--19 题。(11 分) 栖在树上的鱼 包利民 很大的院子,院子里有一棵粗壮的树,浓荫匝地。夏日晴好的时候,罗小鸥就摇着轮椅 行走在院子里,感受阳光清风,心里却是总觉不到自由。十四岁的年龄,便被桎梏在轮椅上, 就像鸟儿被困囿在笼中,可笼子再大,也不是天空。 罗小鸥只好每天对着庭中熟悉的一切,渐渐地,她发现树上有两只鸟儿是一直都在的。 每天许多鸟儿来来去去,只是它们总会回来,因为树上有它们的一个巢,小小的,在密密的 枝杈间,像一个黑黑的果实。很羡慕那些鸟儿,可以自由翔集择枝而栖。她还喜欢鱼,不是 那种观赏鱼,而是父亲从门前的河流里捕来的小鱼,它们生活在家里的几个鱼缸里。可自从 腿不能走路之后,她把鱼们全都放回了河里。只是有三条鱼还太小,她怕它们无法独立生活, 就想着养大一些再放生掉。 有一天,父亲突发奇想,把那个鱼缸用细绳捆扎好后,系在了那棵大树的枝上。她很是 惊喜地看着高高悬吊着的鱼缸,阳光从层层叠叠的枝叶间散落,鱼缸里的水也点点斑斑地亮。 三条小鱼欢快异常,在里面互相追逐,游过阳光时,细小的鳞片上都闪着点点金光。那个午 后,罗小鸥一直看那树上挂着的三条鱼儿,它们吐的每个泡泡都五彩斑斓。新来的鱼们也引 起了那些鸟儿的注意,鸟们似乎也为这新加入的成员而惊奇,有些胆子大的,就直接落到鱼 缸的边缘上,探头去看里面鱼的游动。 那个晚上,依然很热,罗小鸥坚持要睡在外面的树下。于是支起了折叠床,躺在那里, 抬头间就能看到那个鱼缸,三条小鱼也安静了许多,静静地悬浮在那里,而更高处的鸟巢里 也是寂然无声。久久不能入睡,直到月亮升起,便听得见鱼缸里有着细细的水声。三条鱼似 乎被月光感染,又开始游动,有时接近水面时便欢快地甩尾,扑打出一朵朵水花。听着清晰 入耳的水声,罗小鸥终于渐渐进入梦乡。 不知何时醒来,已月挂中天,起了风,吹得满树的叶子簌簌地响。罗小鸥抬眼去看鱼缸, 见那鱼缸在风中摇摇晃晃,三条小鱼在动荡的水中游得更加欢畅。她忽然想到,在这不停摇 动的水里,鱼们是不是会找回在河里波浪中的感觉?要不它们怎么会那么兴奋快乐?再也没 有睡意,一颗心儿随着鱼缸轻摇,仿佛化身鱼儿,在水里,在月光下,自由地游来游去。 早晨在鸟鸣中再次醒来,朝霞满天,抬眼,满树的叶子都闪着清新的光,两只鸟儿早已起来,正绕树翻飞鸣叫。鱼缸在阳光斜斜的照射下,熠熠生辉,小鱼们反而安静了,头向着 东方,停在水中。罗小鸥也在满天的阳光里安静地看着,从没有这样发自内心的平静。 上午的时候,罗小鸥让父亲把鱼缸拿下来,还是把那三条鱼放回门前的小河。而且,她 说要回学校去上学,不想在家里这样呆着了。她经过这一夜,忽然明白,就算轮椅是一种桎 梏,也会领略到不同的风景。就如夜里那三条鱼儿,虽然身处小小的鱼缸里,可是它们却有 着栖在树间的经历,有着风中摇荡的水,有着月光朝霞,有鸟儿陪伴,那是河里的鱼们永远 无法体会的东西。 她相信,自己也会于困囿中体会到别人所看不到的美好,那是上天的眷顾,只要自己能 用心去发现。 (有删改) 18.通读全文,梳理罗小鸥的心理变化过程。(3 分) 不自由——( )——惊喜——( )——( )——顿悟 19.根据要求回答下列问题。(4 分) (1)请品析下面句中加点词的表达效果。(2 分) 三条鱼似乎被月光感染,又开始游动,有时接近水面时便欢快地甩尾,扑打出一朵朵水花。 (2)文中画波浪线句子属于什么描写?请简要赏析。(2 分) 20.文章最后一段有何深刻含义?请结合生活实际,谈谈你的理解。(2 分) 21.下列对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )(2 分) A.第一段交代故事发生的背景,引出下文。 B.文中鸟儿的自由与罗小鸥的困境形成强烈对比。 C.文中的罗小鸥被桎梏在轮椅上,她悲观、颓废,是一个消极的人物形象。 D.本文语言清新明丽,颇有韵味,如一股清泉缓缓流淌在读者心间。 (三)阅读下面说明文,回答 20--23 题(8 分) 泥土的清香自哪儿来 ①雨后,我们常能闻到泥土的清香味儿。这些清香从哪儿来呢?据专家研究,它来自土 中一种叫“放线菌”的细菌。 ②土壤是种类繁多的细菌的乐园。在显微镜下,你会观察到这样一类与众不同的细菌: 别的细菌多是圆形、椭圆形的,而它们看起来却是丝状的。那些丝状细菌有的像一棵树,树上有时还着“果实”;有的像一根草,仿佛还开着花,煞是好看。这类细菌生物学上统称为 放线菌。 ③放线菌是一种单细胞生物,所以你看到它长得像一棵树也好,一根草也罢,其实都只 是一个细胞。那些奇形怪状的丝,是它的菌丝。菌丝覆盖了很大的空间,这对于寻找食物大 有好处。放线菌能释放出一种化学物质,正是这种物质,让我们能闻到一股泥土的清香。 ④为何雨后泥土的清香让人感受更明显呢? ⑤因为放线菌是一种生命力很强的细菌,它们一般喜欢在温暖、湿润的环境下生存。当 土壤干旱的时候,它的菌丝就会在头部长出孢子。放线菌渐渐枯死后,留下的这些孢子只要 遇到合适的条件,又会发芽,长成一个个放线菌。 ⑥下雨时,雨水冲开了土壤,这些晴天时埋在土中的孢子长成的放就线菌随着空气中的 小液滴四下弥漫。当它们被吸入鼻孔,我们就能感觉到一股泥土的清香。土地干旱越久,就 有越多的放线菌孢子存在,所以雨后泥土的清香在久旱之后尤其明显。 ⑦放线菌的作用当然不只是让人闻到清香,它也是生产抗生素的宝库。时至今天,人类 已经发现了 5000 多种抗生素,其中就有 4000 多种是从放线菌中提炼出来的。如链霉素就是 从土壤中一种叫“灰色链线菌”的放线菌中提炼出来的。四环素、氯霉素、庆大霉素等抗生 素也都是从放线菌中提炼出来的。 ⑧放线菌的作用还不止于此,我们平常烹饪时调味用的味精,也是通过它们制造的。如 今,它们还是科学家研究生物发育、加胞分化的便利材料。 22.这篇文章采用了______顺序,主要说明了______和放线菌的作用(2 分) 23.文章第②段划线句子主要运用了哪种说明方法?有何作用?(2 分) ____________________________________________________________________________。 24.文章介绍了放线菌的哪些作用?(2 分) ____________________________________________________________________________。 25.下列说法,不正确的一项是( )(2 分) A.文章以“泥土的清香自哪儿来”为题,能激发读者的阅读兴趣,引导读者去探究事 物的本质。 B.放线菌不管它长得像一棵树,还是像一根草,其实都只是一个细胞。 C.放线菌虽然在土壤干旱时会枯死,但过后都会发芽,长成一个个放线菌。 D.“它们一般喜欢在温暖、湿润的环境下生存”一句中“一般”一词体现了说明文语 言的严谨性,不能删去。 (四)阅读下面议论文,回答 24--27 题(8 分) 爱国之“新”,贵在点滴之“行”苏倩岚 ①最近,央视一部为祖国庆生的爱国公益广告可谓刷爆了朋友圈,其中没有歌功颂德, 没有丰功伟绩,没有口号和教条,只有中华儿女浓浓的爱意,只有扑面而来的温暖和地气儿。 谁说非得抛头颅洒热血才叫爱国?谁说只有大人物才能做出爱国壮举?笔者认为,爱国之 “新”贵在实践之“行”。在社会发展日新月异的时刻,我们亦可打造属于这个时代的最美 爱国方式:将爱国精神贯穿于日常生活的点点滴滴。 ②在峥嵘岁月里,“寸土必争、浴血奋战”是爱国;在“落后就要挨打”的古训前, “发展科技、赶超欧美”是爱国;在力争上游的发展中,“研发精品、出口创汇”是爱国。 在我国昂首阔步向前的时刻,“着眼细节,由小我之努力共享大我之爱巢”便是爱国。 ③有一种爱国叫呵护成长。每一个平凡人,都是不平凡的父母,用爱呵护孩子,让祖国 的花朵健康成长,用心维系家庭,家和万事兴。然而如今,许许多多的父母,都在忙于加班、 应酬、打拼,不要说与孩子朝夕相处,甚至连当面说一句“晚安”也不容易。孩子是祖国的 希望,是需要我们呵护的幼苗,为人父母者,还需趁着幼儿时期还没有结束,多一点陪伴和 守护,多一点相互依偎的亲昵接触,多一点心灵的沟通与交流,让陪伴成为孩子最灿烂的阳 光、最坚实的守望。 ④有一种爱国叫清新呼吸。在当前雾霾这个现实面前,每个人既是大气污染的“生产 者”,也是“消费者”;既是“受害者”,也是“贡献者”。作为一个中国人,保护我们生 存的空间,珍惜每刻的一吸一呼,让环境越来越好,是责任更是义务。还记得习总书记反复 提起“绿水青山就是金山银山,就是最普惠的民生福祉。”民生福祉更需人民创造[email protected] 社会成员,让我们从自身做起,从点滴做起,坚持文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯, 共同营造天更蓝、风更清的美好之风。 ⑤有一种爱国叫微笑友善。微笑是全世界共通的语言,一个简单的微笑,可以化解所有 的坚冰。微笑,是一种无声的亲切问候,是一种无言的温馨关怀,是一种无言的鼓励与支持。 我们需要别人对自己的微笑,我们也要把微笑无私地献给别人。在公交车上,假如别人不小 心踩到你,他会深怀歉意急忙说对不起,这时你对他说没关系或者给他一个微笑,他会变得 高兴起来,证明你原谅他了,而且还会对你产生感激和敬佩;在饭店里,当服务员在给你上 菜时,你对他说声谢谢或者只是给他一个微笑,他都会非常高兴,证明你是尊重他的。所以 他的服务态度会好上十倍,这大概就是将心比心??微笑友善就在我们生活的小事里,它可以 传遍神州,感召世界。⑥还有一种爱国叫努力奋斗,或许这只是源于你对一份工作的执着与热爱;亦有一种爱 国叫谦和有礼,这都蕴含在你我的一言一行里;更有一种爱国叫继承传统,这便是祖祖辈辈 刻在骨子里的瑰宝和情怀;??说到这里,“国家兴亡,匹夫有责”不再是一句单纯的口号, 而是千千万万人用点滴行动浇灌而成的擎天之柱。在这特殊的日子,让我们刷新 爱国之“新”,以爱国之“行”在实现中华民族伟大复兴中国梦的征途上奋勇前进。 26.选文的中心论点是什么?(2 分) 27.在作者看来,当今时代最美的爱国方式是怎样的?(2 分) 28.下面对选文结构的划分正确的一项是( )(2 分) A.①②‖③‖④⑤‖⑥⑦ B.①‖②③‖④⑤‖⑥⑦ C.①‖②‖③④⑤⑥‖⑦ D.①‖②③④‖⑤‖⑥⑦ 29.根据③④⑤⑥段首句,以“有一种爱国叫”为开头写一段话,阐述当代中学生应该 怎样刷新爱国之新”。(2 分) 四. 作文: 30.请从下面两个题目中任选一题,按要求作文。(50 分) (1)请以“那份不一样的真情”为题,写一篇不少于 600 字的文章,诗歌除外,文体不限, 字迹工整,文中不出现真实的人名、地名、校名。 (2)生活中,我们可能会有一些难忘的经历,往往会因为某种原因而改变当初的想法或做 法。有时不再犹豫,积极争取;不再胆怯,大胆面对;不再放弃,咬牙坚持;不再沉沦,奋 力拼搏…… 请以“我不再______________”为题目,写一篇作文。 要求:①将题目补充完整再作文;②文体自选,诗歌除外;不少于 600 字;③文中不得出现含 考生信息的地名、校名、人名等;④不得抄袭,不得套作;书写规范,卷面整洁。 部编人教版九年语文下册期中测试题参考答案 1. 错别字:倔—掘 章—彰 2.A 3C 4C5. B6.D7.B 8(1)四面歌残终破(2)塞下秋来风景异(3 长风破浪会有时(4)了却君王天下事 (5)留取丹心照汗青(6)不求闻达于诸侯 (7)沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春 (8)山回路转不见君,雪上空留马行处 9(1)请问同学,作为班级中患近视的同学大概占比有多少呢? (2)请问同学。你们平时有了解过正确的用眼和呵护方法吗? 10.示例:李叔叔你好,我是您的邻居李明。现在我们学校初三 2 班想举办一次 “爱眼护眼知识讲座”,向同学们宣传正确的用眼护眼知识,听闻您是一名眼科 专家,特委托我邀请您为我们进行科普讲解,时间是明天下午 2 点 30 分,请问 您有时间吗? 11.爱眼护眼,一生光明 12.(2 分)(1)通“避”,躲避。(1 分) (2)眼泪。(1 分) 13.(1)由此可见,人们所喜爱的有比生命更宝贵的东西,所厌恶的有比兀亡 更严重的事。(1 分) (2)弘范于是用接待宾客的礼节来会见文天祥 。(1 分) 14.A(2 分) 15.(2 分)①国亡不能捄,为人臣者死有余罪,况敢逃其死而二其心乎!(1 分) ②见弘范,左右命之拜,不拜。(1 分) 16.(1 分)二者不可得兼,舍生而取义者也。(或“舍生取义者也”) 17.杀了夏明翰还有后来人(2 分) 18.(3 分,每处 1 分)羡慕 自由 平静 19.(4 分)示例:(1)(2 分)动作描写(1 分),“游动”“甩尾”“扑打” 三个动词生动形象地写出鱼儿在月光下游动的欢快情形,为下文罗小鸥的思想变 化做铺垫。(1 分) (2)(2 分)景物(或环境)描写(1 分),“朝霞”“叶子”“鸟儿”勾画出 一幅充满生机的优美图画,烘托了罗小鸥的平静心情(1 分)。 20.(2 分)示例:世上没有绝望的处境,只有对困境绝望的人。身处困境挫折 之中,用心从逆境中找到光亮,欣赏生命的美丽,感谢上天的恩赐。生活中,我 们难免会遇到各种不幸,不要慨叹生活的痛苦,要学会用正确的心态去面对,走 出阴霾,迎接艳阳天。(答出句子的深刻含义 1 分,结合生活实际 1 分) 21.(2 分)C 22.(2 分)逻辑 泥土散发清香的原因23.(2 分)主要运用了打比方的说明方法(1 分),生动形象地说明了放线菌菌 丝丝状的特点(1 分)。 24.(2 分)(1)散发清香 (2)生产抗生素 (3)制造味精 (4)是研究生 物发良、细胞分化的便利材料 25.(2 分)C 26.(2 分)爱国之“新”贵在实践之“行”。 27.(2 分)是将爱国精神贯穿于日常生活的点占滴滴。 28.(2 分)C 29.(2 分)示例:有一种爱国叫文明守礼。圣人孔子认为“不学礼,无一立”,这 说明了“礼”在人一生之中的重要性。在当代社会,讲文明、懂礼貌的美德更是 应该得到大力弘扬。古语云“少成若天性,习惯成自然”。作为当代中学生,我们 要严格要求自己,文明守礼,养成良好的习惯。 四.30.答案略 查看更多

Copyright 2004-2019 ttzyw.com All Rights Reserved 闽ICP备18023965号-4

天天资源网声明:本站点发布的文章作品均来自用户投稿或网络整理,部分作品未联系到知识产权人或未发现有相关的知识产权登记

本资料的下载收益归上传老师所有

立即下载